Privacyverklaring van Wilskracht Werkt

Stichting Wilskracht Werkt hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Wilskracht Werkt verwerkt persoonsgegevens. Door de privacyverklaring leggen wij aan de buitenwacht uit en vast hoe Wilskracht Werkt met de aan ons toevertrouwde gegevens omgaat.
Onze privacyverklaring is geschreven in begrijpelijke taal en wordt zo kort mogelijk gehouden. Veel te uitgebreide voorwaarden die niemand leest voldoen niet aan de voorwaarden die de AVG stelt aan een goede privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van Wilskracht Werkt en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Wilskracht Werkt gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wilskracht Werkt vindt het van groot belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, donateurs, medewerkers en overige relaties – verder ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij zijn open over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Daarom hebben wij dat hier opgeschreven. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.


Verantwoordelijke

Wilskracht Werkt is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Stichting Wilskracht Werkt
Abraham Kuyperlaan 38
3038 PL Rotterdam
Email: info@wilskrachtwerkt.nl
Telefoon: 010 306 01 00


Voor welke doeleinden verwerkt Wilskracht Werkt jouw persoonsgegevens?

Het doel van Wilskracht Werkt is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen van welzijn en zorg aan mensen die al dan niet tijdelijk op deze diensten zijn aangewezen. Wilskracht Werkt realiseert dit doel door vrijwilligers te werven en activiteiten te organiseren waarin vrijwilligers deze diensten aan deelnemers aanbieden.

Wilskracht Werkt verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
• het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie;
• het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
• het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger in het kader van de vrijwilligersactiviteiten;
• het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek;
• het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
• het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
• onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.


Welke persoonsgegevens verzamelt Wilskracht Werkt?

Wilskracht Werkt verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

a) Naam en andere identificerende informatie (bv. geboortedatum, geslacht
nationaliteit of het land van herkomst).
b) Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)
c) De overeenkomst over de gegevensvastlegging in de verwerkersovereenkomst.
d) Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de service/ dienst/ samenwerking
e) Met wie wij eventueel over de gegevens communiceren en welke informatie wordt gedeeld. (Bijvoorbeeld: in een teamvergadering, met de gemeente of de apotheek)

Wilskracht Werkt kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten van Wilskracht Werkt noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

Wilskracht Werkt verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.


Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Wilskracht Werkt biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Hoe zorgt Wilskracht Werkt voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Wilskracht Werkt gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Wilskracht werkt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wilskracht Werkt deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Wilskracht Werkt kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wilskracht Werkt maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Wilskracht Werkt passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wilskracht Werkt neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.


Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Wilskracht Werkt kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
Wilskracht Werkt verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).


Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.


Bewaartermijnen

Wilskracht Werkt bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.


Jouw rechten als betrokkene zijn:

• recht van informatie;
• recht op inzage;
• recht op verbetering, aanvulling of afscherming;
• recht op dataportabiliteit;
• recht op verwijdering;
• recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan Wilskracht Werkt. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Wilskracht Werkt maakt).

Stuur je verzoek naar:
Stichting Wilskracht Werkt
Abraham Kuyperlaan 38
3038 PL Rotterdam
Email: info@wilskrachtwerkt.nl
Telefoon: 010 306 01 00

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.


Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.


Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee


Noodzakelijk/functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.


Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.


Privacybeleid van derden

Op de website van Wilskracht Werkt kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Wilskracht Werkt behorende websites. Wilskracht Werkt kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.


Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.


Wilskracht Werkt behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.